REGLEMENTĂRI INTERNE. PROCEDURA PRIVIND TRANZITAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI DE CĂTRE NAVE CARE TRANSPORTĂ COMBUSTIBIL NUCLEAR

REGLEMENTĂRI INTERNE. PROCEDURA PRIVIND TRANZITAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI DE CĂTRE NAVE CARE TRANSPORTĂ COMBUSTIBIL NUCLEAR

 

Ion MIRCEA*

The author is linking the transport of the nuclear combustible on cargo boats

according to the national legislation regarding the transit of the Romanian territory by above mentioned ships.

There are highlighted the competences and the responsibilities of the national authority – The National Committee for the Control of the Nuclear Activity, of the economic agents and harbour authorities, and also the technical documentation required for the authorisation of the transit activity.

Transportul de combustibil nuclear cu navele, pe lângă reglementările uzuale specifice unui transport comercial, are nevoie de respectarea a o serie de acte normative promovate de autorităţile statului implicate într-o astfel de activitate cu caracter special, cum ar fi: COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE (CNCAN), AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR (ANCEX), AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ (ANR).

Aceste reglementări interne sunt:

1. Legea 111/1996-R privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare

Autoritatea naţionala competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi controlul prevăzute în prezenta lege este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aflată în subordinea Guvernului (CNCAN).

Prevederile prezentei legi se aplica următoarelor activităţi şi surse:

a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare;

b) mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;

c) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante;

d) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizate, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate în acest scop;

e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;

f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

g) realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare.

2. ORDIN CNCAN nr. 222 din 2 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive – proceduri de autorizare Prezentele norme se aplică practicilor şi activităţilor care implică sau care sunt asociate cu mişcarea materialelor radioactive, şi anume:

a) transportarea de materiale radioactive;

b) tranzitul de materiale radioactive pe teritoriul României;

c) proiectarea, producerea, importul, exportul, furnizarea şi utilizarea de colete de transport, mijloace de containerizare, materiale radioactive sub formă specială, materiale radioactive cu dispersabilitate redusă şi mijloace de transportare special amenajate.

CNCAN emite următoarele categorii de autorizaţii/aprobări pentru activitatea de transportare a materialelor radioactive:

a) autorizaţie de transportare cu utilizarea de mijloace de transportare rutiere, feroviare, navale, aeriene;

b) autorizaţie de expediere;

c) autorizaţie de expediere în aranjament special;

d) aprobarea programului de radioprotecţie pentru nave cu utilizare specială;

e) aprobarea calculului valorilor activităţilor pentru radionuclizii care nu sunt listaţi în tabelul I din NFTSMR.

Totodată CNCAN emite autorizaţie de tranzit pentru tranzitul de materiale radioactive pe teritoriul României.

Autorizaţia de transportare se solicită de către operatorul de transportare. Autorizaţia de transportare poate fi de două feluri:

a) autorizaţie cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat, caz în care mijlocul de transportare special amenajat este nominalizat în autorizaţia de transportare;

b) autorizaţie cu utilizarea mijlocului de transportare fără amenajări speciale, caz în care mijlocul de transportare nu este nominalizat în autorizaţia de transportare.

Autorizaţia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare se solicită de către operatorul de transportare şi permite acestuia să efectueze expedieri naţionale în limitele prevăzute de autorizaţie, fără o autorizare specifică a expedierilor.

Autorizaţia de tranzit este documentul emis de CNCAN care permite titularului de autorizaţie să desfăşoare activitatea de tranzit.

Autorizaţia de tranzit se eliberează, de regulă, împreună cu autorizaţia de expediere.

Excepţiile se stabilesc în autorizaţia de expediere.

CNCAN emite aprobări de model şi/sau validări de aprobare de model în vederea importului, producerii şi furnizării pentru următoarele produse :

a) colete de transport;

b) mijloace de containerizare;

c) materiale radioactive sub formă specială;

d) materiale radioactive cu dispersabilitate redusă.

În cazul expedierilor internaţionale cu implicarea teritoriului României, aprobarea de model pentru coletele de transport, mijloacele de containerizare, materialele radioactive sub formă specială şi materialele radioactive cu dispersabilitate redusă cu aprobare de model în ţara de origine se eliberează de către CNCAN sub formă de validare a aprobării de model.

Validarea aprobării de model menţionate se face prin eliberarea unui certificat nou de către CNCAN, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

2.1.Documentaţia tehnică pentru autorizarea expedierilor

Documentaţia tehnică pentru autorizarea expedierilor trebuie să cuprindă, după caz, următoarele informaţii:

a) tipul şi numărul de colete care sunt transportate;

b) numărul de identificare al coletelor;

c) indicele de transport al expediţiei şi indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile;

d) categoria coletelor;

e) radionuclizii şi activităţile conţinutului radioactiv;

f) forma fizică şi chimică a conţinutului radioactiv;

g) căldura maximă degajată şi măsurile suplimentare necesare pentru disiparea căldurii;

h) debitul de doză la perete şi la 1 m de orice punct de pe suprafaţa exterioară a coletului;

i) perioada în care se estimează că are loc transportul;

j) conţinutul radioactiv real, modurile de transport prevăzute, tipul mijlocului de transport, ruta probabilă sau propusă;

k) amenajările speciale care dovedesc că sunt întrunite cerinţele aplicabile din NFTSMR;

l) programul de radioprotecţie aplicabil;

m) modul de asigurare a protecţiei fizice a expediţiei, inclusiv amenajările speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protecţiei fizice în cazul materialelor protejate trebuie să respecte prevederile NPFDN;

n) planul de intervenţie în caz de urgenţă;

o) copia documentului eliberat de autoritatea competentă din domeniul transportului pe căile publice din ţara de înmatriculare a mijlocului de transportare prin care se dovedeşte că mijlocul de transport este apt să transporte mărfuri periculoase;

p) punctul de încărcare şi destinaţia finală;

q) persoana responsabilă pentru expediere;

r) lista conducătorilor auto, în cazul expedierilor internaţionale;

s) o expunere detaliată privind măsurile de precauţie şi de control administrativ sau operaţional prevăzute în aprobarea de model;

t) copie de pe aprobarea de model emisă din ţara de origine;

u) declaraţia destinatarului de materiale radioactive şi deşeuri radioactive prin care se precizează că toate cerinţele de stocare, utilizare şi depozitare finală specifice legislaţiei în vigoare în ţara de destinaţie sunt îndeplinite;

v) documentul standard prevăzut de NEIMRTR pentru materiale radioactive, respectiv pentru deşeuri radioactive, documentul standard prevăzut în NEIDRTR, semnat de autorităţile competente ale tuturor ţărilor implicate;

w) modul de realizare a depozitării în tranzit;

x) modul de asigurare a decontaminării şi gestionarea deşeurilor radioactive rezultate;

y) modul de îndeplinire a prevederilor aplicabile din reglementările modale;

z) alte documente solicitate de CNCAN.

2.2. Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de tranzit

Documentaţia tehnică pentru solicitarea autorizaţiei de tranzit trebuie să cuprindă:

a) radionuclizii şi activitatea conţinutului radioactiv;

b) tipul de materiale radioactive sub formă specială sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusă;

c) indicele maxim de transport şi indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile;

d) tipul coletelor ce urmează a fi transportate;

e) dovada că expedierea este făcută de un operator de transportare autorizat de CNCAN;

f) punctele de intrare şi ieşire şi rutele probabile de pe teritoriul României;

g) personalul cu responsabilităţi;

h) data probabilă a realizării tranzitului;

i) dovada acceptării expediţiei pe teritoriul următorului stat după părăsirea teritoriului României;

j) angajamentul privind notificarea CNCAN cu cel puţin 24 ore înaintea intrării pe teritoriul României şi cel mult 24 ore după ieşirea de pe teritoriul României.

1. .Autorizaţia şi aprobarea de model se eliberează pe o durată limitată care de regulă este de 5 ani.

CNCAN poate stabili, de la caz la caz, orice durată de valabilitate, mai mică de 5 ani, pentru unele autorizaţii.

2. Autorizaţia de expediere şi autorizaţia de expediere în aranjament special se solicită şi se eliberează pentru o singură expediere sau pentru un număr limitat, efectuate în aceleaşi condiţii, durata de valabilitate fiind echivalentă cu durata estimată a expedierii, dar nu mai mult de un an.

3. Autorizaţia de tranzit se eliberează pentru o singură intrare şi ieşire pe teritoriul României, durata de valabilitate fiind stabilită în funcţie de durata estimată a tranzitului.

În cazul transportării de materiale fisile, inclusiv de combustibil nuclear ars, la cererea de autorizare a expedierii se vor anexa şi documentele de asigurare de răspundere civilă prevăzute de Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

CONCLUZIONÂND, transportul de combustibil nuclear în tranzit pe teritoriul României trebuie să aibă 3 feluri de autorizaţii emise de CNCAN:

1. Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear de transport şi tranzit – pentru compania transportatoare.

2. Autorizaţie de expediere pentru materiale radioactive emisă pe numele încărcătorului.

3. Certificat de validare a aprobării de model de colet de transport pentru materiale radioactive.

3. LEGEA 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

AGENŢIA NAŢIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR – ANCEX este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului ministru.

ANCEX este coordonată de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.

ANCEX este autoritate naţionala în domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse strategice. Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

ANCEX este autoritatea naţionala responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora şi reprezintă România în relaţiile cu Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice şi cu autorităţile similare din alte state.

ANCEX efectuează licenţierea operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de export, import, de tranzit internaţional şi de transbordare de produse militare şi produse şi tehnologii cu dubla utilizare, cât şi a operaţiunilorcare se efectuează fără atingerea teritoriului fizic al României.

În cazul transportului de combustibil nuclear în tranzit, după obţinerea celor doua autorizaţii de la CNCAN, Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor va emite LICENŢA INDIVIDUALĂ PENTRU TRANZIT INTERNAŢIONAL DE PRODUSE ŞI TEHNOLOGII CU DUBLĂ UTILIZARE PE TERITORIUL ROMÂNIEI. Valabilitatea licenţei este de 45 zile de la data emiterii.

4. OMLPTL nr. 287 din 27 februarie 2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

Acest Ordin prevede ca pentru transporturile navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, remorcaje de corpuri de nave a căror construcţie nu este finalizată sau care sunt avariate şi nu dispun de instalaţii de propulsie, de guvernare sau de semnalizare în stare de funcţiune, transporturi de materiale radioactive sau de deşeuri periculoase şi alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navală Română le consideră că au un regim special, se vor elibera de către Autoritatea Navală Română autorizaţii speciale, valabile numai pentru respectiva activitate, la cererea agenţilor economici care doresc să le execute şi care prezintă documentaţia corespunzătoare privind fezabilitatea transportului şi condiţiile speciale care trebuie asigurate.

Autorizaţia specială pentru transportul combustibilului nuclear, emisă de ANR, trebuie să facă referire şi să stabilească o serie de factori cum ar fi: ruta de deplasare, navele implicate în transport, avizările necesare către Căpitănia Portului de sosire şi AFDJ, contactul permanent şi respectarea ordinelor Căpităniile de Port aflate pe parcursul voiajului.

5. ORDIN nr. 323 din 3 martie 2006 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

Acest ordin se aplică navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300, dacă nu s-a prevăzut altfel.

Ordinul nu se aplică:

a) navelor militare, navelor auxiliare şi altor nave în proprietate sau operate de către statul român ori de un stat membru al Uniunii Europene pentru un serviciu public necomercial;

b) navelor de pescuit, navelor tradiţionale şi ambarcaţiunilor de agrement cu o lungime mai mică de 45 m;

c) navelor de buncheraj cu un tonaj mai mic de 5.000, navelor-depozit şi echipamentelor folosite la bordul navelor.

5.1. Notificări ale navelor care intră în porturile româneşti

Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care se îndreaptă spre un port românesc va notifica căpităniei portului informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1 a prezentului act normativ, astfel:

a) cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în zona de control al traficului;

sau

b) cel mai târziu, la momentul când nava părăseşte portul anterior, dacă timpul de voiaj este mai mic de 24 de ore;

sau

c) dacă portul de escală nu este cunoscut sau acesta este schimbat pe timpul voiajului, imediat ce acesta este cunoscut.

Navele care au ca destinaţie un port al României şi care transportă mărfuri periculoase sau poluante se vor conforma obligaţiilor de notificare prevăzute mai jos.

Navele, indiferent de tonaj, care transportă mărfuri periculoase şi care operează în porturile româneşti atunci când intră, ies sau efectuează manevre în interiorul porturilor sunt obligate să aibă pilot la bord.

5.2. Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante la bordul navelor (HAZMAT)

Obligaţiile expeditorului :

(1) Nici o marfă periculoasă sau poluantă nu poate fi oferită pentru transport şi nu va fi acceptată la bordul oricărei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează sau de mărimea acesteia, într-un port românesc decât dacă s-a predat comandantului sau operatorului navei o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului ordin.

(2) Obligaţia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraţia menţionata mai sus şi de a se asigura că încărcătura oferită pentru transport este aceeaşi cu cea declarată revine expeditorului mărfurilor periculoase sau poluante.

Operatorul, comandantul sau agentul unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează sau de mărimea acesteia, care transportă mărfuri periculoase ori poluante şi care are ca destinaţie un port sau o zonă de ancoraj aflată în apele naţionale ale României, trebuie să notifice, ca o condiţie pentru intrarea/ieşirea în/din port ori pentru ancorare, informaţiile despre navă şi marfă, căpităniei primului port românesc de destinaţie sau în a cărei zonă de jurisdicţie se află locul de ancoraj, cel mai târziu la plecarea din portul de încărcare ori imediat ce portul de destinaţie sau locul de ancorare este cunoscut, dacă această informaţie nu este disponibilă la momentul plecării.

5.3. Informaţii notificate în legătura cu transportul mărfurilor periculoase

Informaţii generale:

a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numărul de identificare IMO sau numărul MMSI);

b) portul de destinaţie;

c) pentru o navă părăsind un port românesc: ora estimată de plecare de la portul de plecare sau staţia-pilot, astfel cum este cerut de autoritatea competentă şi ora estimată de sosire în portul de destinaţie;

d) pentru o navă venind dintr-un port străin şi îndreptându-se către un port românesc: ora estimată de sosire în portul de destinaţie sau locul de operare, aşa cum este cerut de autoritatea competentă;

e) numărul total de persoane la bord.

Informaţii despre marfă:

a) denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN) când există, clasele IMO de mărfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, după caz, clasa navei cerută pentru mărfurile INF, astfel cum a fost definită în Regula VII/14.2, cantităţile de marfă şi localizarea lor la bord şi, dacă sunt transportate în unităţi de transport de marfă, altele decât tancurile, numărul de identificare a acestora;

b) confirmarea că la bordul navei există o listă sau un manifest ori un plan de încărcare corespunzător conţinând detalii despre mărfurile periculoase sau poluante transportate şi locaţia lor pe navă;

c) adresa de la care se pot obţine informaţii detaliate despre marfă.

Raportarea incidentelor şi accidentelor pe mare

Fără a prejudicia prevederile reglementărilor internaţionale şi în vederea prevenirii sau micşorării oricărei ameninţări semnificative a siguranţei navigaţiei, a persoanelor sau a mediului, ANR va supraveghea şi va lua toate măsurile potrivite pentru a se asigura că orice comandant al unei nave care navighează în interiorul zonei de căutare şi salvare/zonei economice exclusive a României sau altele asemenea raportează imediat serviciului Port Control abilitat pentru acea zonă geografică:

a) orice incident sau accident afectând siguranţa navei, precum coliziunea, eşuarea, avaria, defecţiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea mărfii precum şi orice defecte la corpul navei, la structura maşinilor etc.;

b) orice incident sau accident care pune în pericol siguranţa navigaţiei, precum şi orice defecţiuni care pot să afecteze manevrabilitatea navei ori starea de bună navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalaţia de guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigaţie ori de comunicaţii;

c) orice situaţie susceptibilă să conducă la poluarea apelor sau ţărmului, precum descărcarea ori pericolul descărcării de produse poluante în mare;

d) orice pată de materiale poluante şi containere, pachete ori alte bunuri în derivă pe mare.

(2) Raportul trimis în aplicarea alin. (1) va include cel puţin identitatea navei, poziţia sa, portul de plecare, portul de destinaţie, adresa de la care se pot obţine informaţii despre mărfurile periculoase şi poluante transportate la bord, numărul persoanelor la bord, detalii ale incidentului şi orice informaţie relevantă la care se face referire în Rezoluţia IMO A.851(2).

6. PROCEDURA PRIVIND TRANZITAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI DE CĂTRE NAVE CARE TRANSPORTĂ COMBUSTIBIL NUCLEAR

C.N.C.A.N :

– Autorizaţie de expediere pentru materiale radioactive;

– Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear de transport şi tranzit;

– Certificat de validare a aprobării de model de colet de transport pentru materiale radioactive.

A.N.C.E.X : Licenţa individuala pentru tranzit internaţional de produse şi tehnologii cu dublă utilizare pe teritoriul României.

A.N.R.: Autorizaţie pentru transporturi navale cu regim special.

M.A.I. – Comandamentul Jandarmeriei Romane – confirmare de asigurarea protecţiei fizice a transportului de combustibil nuclear.

6.2. Avizarea Căpităniilor de Port de către ANR

După eliberarea Autorizaţiei pentru transporturi navale cu regim special de către ANR, vor fi avizate Căpităniile de Port prin a căror zone de jurisdicţie se desfăşoară transportul, cu privire la:

– Nava care urmează să efectueze transportul;

– Data planificată de derulare a transportului;

– Ruta aprobată;

– Procedura de raportare când nava intră sau iese din zona lor de jurisdicţie;

– Procedura de raportare în cazul apariţiei unui incident/eveniment;

– Măsuri de siguranţa navigaţiei ce trebuiesc luate pentru derularea în siguranţa a tranzitului;

– Menţinerea în permanenţă a contactului radiotelefonic cu nava.

6.3. Avizarea Căpităniei de Port de către nava

Căpitănia Portului de sosire trebuie să fie avizată cel mai târziu la plecarea navei din portul de încărcare cu următoarele date:

a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numărul de identificare IMO sau numărul MMSI);

b) portul de destinaţie;

c) pentru o navă părăsind un port românesc: ora estimată de plecare de la portul de plecare sau staţia-pilot, astfel cum este cerut de autoritatea competentă, şi ora estimată de sosire în portul de destinaţie;

d) pentru o navă venind dintr-un port străin şi îndreptându-se către un port românesc: ora estimată de sosire în portul de destinaţie sau locul de operare, aşa cum este cerut de autoritatea competentă;

e) numărul total de persoane la bord;

f) denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN) când există, clasele IMO de mărfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, după caz, clasa navei cerută pentru mărfurile INF, astfel cum a fost definită în Regula VII/14.2, cantităţile de marfă şi localizarea lor la bord şi, dacă sunt transportate în unităţi de transport de marfă, altele decât tancurile, numărul de identificare a acestora;

g) confirmarea că la bordul navei există o listă sau un manifest ori un plan de încărcare corespunzător conţinând detalii despre mărfurile periculoase sau poluante transportate şi locaţia lor pe navă;

h) adresa de la care se pot obţine informaţii detaliate despre marfă.

6.4. Sosirea navei, controlul şi tranzitarea

La sosirea navei în primul port de unde începe operaţiunea de tranzitare, aceasta este introdusă pe timp de zi şi acostată la dana unde se efectuează controlul de sosire.

La controlul de sosire participa reprezentanţi ai CNCAN, Căpitănie, Poliţia de Frontieră, Vama, Poliţia Sanitar – Veterinară. Reprezentantul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare inspectează integritatea containerelor, a sigiliilor, marcarea şi etichetarea containerelor, modul de amarare şi depozitare la bord etc. şi execută măsurarea radiaţiilor, în urma controlului realizându-se un RAPORT DE INSPECŢIE.

Autorităţile portuare execută controlul de sosire al navei executând controlul specific şi solicitând documentele conform Convenţiei FAL – declaraţia generală, declaraţia de marfă, manifest marfă, listă echipaj, listă pasageri, cargo-plan, aviz de sosire, aviz de plecare.

Ofiţerul de Căpitănie verifică şi solicită un rând de copii de pe toate autorizaţiile legale care sunt necesare pentru derularea transportului în tranzit pe teritoriul României şi care au fost enumerate mai sus.

După efectuarea controlului şi dacă totul este în ordine, nava începe tranzitul teritoriului României fiind însoţită de o altă navă care are la bord trupele speciale de jandarmi care asigură protecţia fizică a transportului de combustibil nuclear.

În continuare, transportul este monitorizat în permanenţă de Ofiţerii Căpităniilor de Port care iau toate măsurile cu privire la siguranţa navigaţiei pentru derularea în bune condiţiuni a transportului de combustibil nuclear cât şi informarea celorlalte Căpitanii de Port despre poziţia transportului special.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 111/1996-R privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare

2. ORDIN CNCAN nr. 222 din 2 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive – proceduri de autorizare

3. LEGEA 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

4. OMLPTL nr. 287 din 27 februarie 2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

5. ORDIN nr. 323 din 3 martie 2006 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României.

* Comandant de cursă lungă, drd., căpitan-şef adjunct al Portului Constanţa – zona Sud

 

© 2013 Frontier Theme